Reklama
 
Blog | info

Kodex bloggera

Aktualizovaná verze - 3.5.2011

Všichni blogeři se zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje vztahy provozovatele systému a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

Definice pojmů:
Blog – je to soubor textů jednoho autora zveřejněných pod společnou doménou blog.respekt.ihned.cz
Provozovatel – Respekt Publishing a.s.
Bloger – autor textů zaregistrovaný v systému blog.respekt.ihned.cz

1. Nezávislost blogera a obsah blogů

Reklama
 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat občanská práva jiných lidí, poškozovat jejich dobré jméno anebo zasahovat do jejich soukromí s výjimkou případů, kdy tyto osoby a nebo organizace sami konají v rozporu se zákonem či dobrými mravy a zveřejnění je ve veřejném  zájmu.
 • Bloger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů (diskuse) a volnému toku informací.
 • Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby anebo skupiny osob.  
 • Pokud bloger uveřejní chybnou a nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového s odkazem na ten chybný.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, pokud obsah jeho blogu bude v rozporu se zákony České republiky.
 • Bloger nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou a jinou nesnášenlivost.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze.
 • Bloger nesmí manipulovat s datem a časem uveřejnění příspěvku s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jejich zveřejnění. Zakázaná je hlavně změna data už zveřejněného článku s cílem zobrazit ho znova na lepší pozici na blog.respekt.cz, neboť články se řadí podle data zveřejnění.

2. Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému blog.respekt.cz dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.respekt.cz –  http://respekt.ihned.cz/ a v tištěném vydání týdeníku Respekt. Pokud si bloger nepřeje zveřejnění svých textů na stránkách respekt.ihned.cz nebo v týdeníku Respekt, svůj text neumístí na stránku blog.respekt.cz, ale pouze do svého soukromého blogu.
 • Za zveřejnění textů z blogu na stránkách respekt.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Za publikování textů v tištěném vydání Respektu blogerovi přísluší honorář, a to ve výši, kterou určí redakce. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona.
 • Bloger může publikovat své texty pro jiná média, pokud má jejich svolení a pokud v zápisku uvede zdroj, tedy kompletní informaci odkud text pochází.
 • Není vhodné, aby blogger texty zveřejněné na blogu Respektu publikoval také na jiných webových stránkách. Pokud tak učiní, měl by blogger k textu připojit odkaz na blog a informaci o tom, odkud text původně pochází.
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text anebo jeho část. Zákaz platí i pro texty, jejichž autor není znám – například ty, které dostal e-mailem.
 • Bloger je povinný uvádět zdroje svých informací, hlavně pokud jimi jsou jiná média.
 • Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek (tzv. link).
 • Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně anebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinný uvést původní zdroj, odkud obrázek pochází.

 

3. Aktivace nového blogu a nejnižší možná frekvence psaní

 • Nový blog lze aktivovat teprve poté, co autor napíše první text (připraví jej k publikaci), nahraje do systému velkou profilovou fotografii a doplní informace ve svém profilu. Na tuto skutečnost upozorní administrátora pomocí emailu nebo vzkazu uvnitř systému. Na splnění těchto podmínek má nově registrovaný autor lhůtu 14 dnů ode dne doručení zprávy o úspěšné registraci. Po uplynutí této lhůty může být jeho účet bez upozornění smazán.
 • Již aktivní autoři by měli přispívat na blog alespoň jednou za dva měsíce. V případě, že bude blog po delší časové období zcela neaktivní (od dvou měsíců výše), může administrátor rozhodnout o jeho zrušení.


4. Soukromé blogy a titulní stránka blog.respekt.ihned.cz

 • Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu (příjmení.blog.respekt.ihned.cz) a technickou podporu.
 • Bloger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky blog.respekt.cz. Stránka blog.respekt.ihned.cz nabízí subjektivní výběr provozovatele. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč je některý zápisek odkazován z blog.respekt.ihned.cz a jiný ne. Taktéž může provozovatel rozhodnout o tom, že žádný z textů konkrétního bloggera se na titulní stránce nebude zobrazovat.
 • Texty, jejichž zařazení na titulní stránku blog.respekt.ihned.cz je ZAKÁZANÉ, jsou především:

 1. texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 2. texty anebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (vtipy)
 3. velmi krátké texty s malou informační hodnotou
 4. texty bez perexu (text popisující pár větami obsah zápisku)
 5. texty s grafickými prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. celý titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 6. texty, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže anebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. pornografie)
 7. texty propagující finanční sbírku – s výjimkou odkazů na oficiální sbírky zaregistrovaných nadací a charitativních organizací
 8. texty s titulky, jejichž cílem je oklamáním čtenářů přilákat jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 9. texty, jejichž hlavním tématej je Váš blog a s ním související diskuze. Na titulku nepatří úvahy o karmě, úrovni textů, diskutujících atd.

 

 • Texty, které NEDOPORUČUJEME zařazovat na blog.respekt.ihned.cz, jsou především:
 1. velmi osobně laděné články (řekněte si: „Pochopí ten článek ještě někdo jiný než jen já a pár mých kamarádů?“)
 2. vzkazy jednotlivým osobám, ať už svým známým, diskutujícím, jiným bloggerům nebo administrátorům.
 3. opravy, doplňky a vysvětlení ke svým předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 4. „experimenty“, „žerty“ a „průzkumy“ typu „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek“ anebo „chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí/uvěří…“
 5. pouze poezie, povídky, novely, romány atd.

 

 

 • Autor nesmí zakázat diskusi k článku pokud do ní přibyl aspoň jeden příspěvek. K preventivnímu zakázání diskuse ještě před zveřejněním článku by měl bloger přistoupit jen velmi výjimečně a administrátoři mohou požadovat od blogera zdůvodnění tohoto kroku. V případě nedostatečného zdůvodnění anebo opakovaného zakázání diskuse mohou administrátoři rozhodnout o vyřazení článku nebo i celého blogu z titulní stránky. Tyto články nebudou zařazovány do rubriky Respekt doporučuje, protože diskuse pod články a schopnost autora diskutovat k danému tématu i schopnost svůj text i myšlenky v něm obsažené v diskusi obhájit, jsou nedílnou součástí projektu blogů Respektu. 
 • Pokud i přes doporučení takový text na titulní stranu vložíte, administrátoři  mohou rozhodnout o  jeho zobrazení (přesunutí) jen na vašem osobním blogu i v případě, že nebude porušovat jiný bod kodexu.
 • Autor nesmí na titulní stranu blog.respekt.ihned.cz umístit víc než jeden text během jedné hodiny, maximálně však 2 texty za 24 hodin.
 •  Pokud autor zařadí na titulní stránku blog.respekt.cz text, který je v rozporu s pravidly v předcházejícím bodu, administrátoři text přesunou na jeho soukromý blog. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení téhož textu nebo dalšího textu porušujícího kodex stejným způsobem na titulní stranu, mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na blog.respekt.ihned.cz na stanovenou dobu, nebo neomezeně.

5. Bloger a komerční informace

 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. Za skrytou reklamu se všeobecně nepovažuje zmínka o vlastních aktivitách či aktivitách vlastní či cizí firmy v článku, pokud je relevantní k tématu článku. V případě, že bloger informuje o aktivitách společnosti, v jejíž činnosti je přímo nebo nepřímo zainteresován, musí však na to výslovně upozornit v každém takovém příspěvku.
 • Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud bloger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.

6. Vztah blogera a provozovatele blogů

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svou vlastní fotografii (musí na ní být jasně rozpoznatelná jeho tvář) a aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě (položka „O autorovi“), pokud mu provozovatel výslovně nepovolí výjimku z tohoto pravidla před vznikem blogu.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce týdeníku Respekt a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Bloger nemá právo vydávat se za redaktora týdeníku Respekt nebo za zaměstnance společnosti Respekt Publishing a.s., pokud mu toto právo výslovně neudělí provozovatel.
 • V případě, že by byly aktivity blogera dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost bloggra v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat i další publikování na serveru blog.respekt.ihned.cz. Tímto není dotčeno právo bloggera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Za konflikt se zájmem provozovoatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu a bude psaná slušnou formou.
 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede své důvody. O obnově blogu nebo zřízení nového může bloger požádat nejdříve 6 měsíců po zrušení.

7. Politici a blogy
Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích i tyto čtyři rámcová pravidla:

 1. Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a postřehy.
 2. Poskytujeme vám prostor na stránce příjmení.blog.respekt.ihned.cz – na vašem osobním blogu. Uveřejnění i na blog.respekt.ihned.cz a dalších podstránkách není nárokovatelné, závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články připadat provozovateli.
 3. Pokud jste veřejně činný, měl byste pod svými články povolit diskusi. V ní musíte strpět i kritiku, ne však osobní urážky. Konečné rozhodnutí, zda daný příspěvek už překročil hranici slušnosti, však zůstane na nás (administrátorech).
 4. Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit jen pokud píšete například výhradně o své rodině).

8. Sankce za porušení kodexu
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti přečinu právo:

 1. Upozornit blogera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.
 2. Stáhnout text, kterým blogger porušil kodex, ze společné stránky blog.respekt.ihned.cz na soukromý blog (blogerovi není dovoleno jej bez souhlasu administrátora vrátit zpět).
 3. Stáhnout celý blog konkrétního autora ze společné stránky blog.respekt.ihned.cz tak, že se všechy jeho články budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo.
 4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým hrubě kodex porušil.
 5. Zablokovat konto blogera v systému blog.respekt.ihned.cz a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

 

Přepracovaná a aktualizovaná verze vycházející z původní verze ze dne 1.8.2006.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama